छाउपडी

Rated 2.44/5 (From 188 user)
Dibya Bajracharya   23rd Dec 2016   Other(अन्य विधा) 0 comments   Like ( 0)   1951 reads  

Dibya Bajracharya
0 followers | 3 followings | 13 articles
जसरी आमाले नौ महिना गर्भमा राख्छिन् 
प्रवसको चरम व्यथा सजिलै पार गरी संसार देखाउछिन्पल्
पल् स्याहारेर औलाको सहारामा हिड्न सिकाउँछिन्

http://ujyaaloonline.com/news/68273/poem/

COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |