New Feature Added

नयाँ FEATURE (बिशेसता) थपिएको छ !

USER हरुको सुबिधाको लागि नोटिफीकेशनको(Notification) बिशेसता थपिएको छ।

  • LIKE गरेमा
  • Comment गरेमा
  • Book Add गरेमा
  • Event Add गरेमा
  • Post Add गरेमा
  • Book Recommend ‘सिफारिस‘ गरेमा

र अन्य कुराहरु (Activities) मा