बेचिएकि [Bechiyeki/Sold]

By : Patricia McCormick [प्याट्रिसिया म्याक्कोरमिक]
Rated 2.66/5 (From 352 user)
   
Login First
पेपरब्याक्, 292 pages Published 2008 More [+]
Login to recommend for friends
COMMENTS
Ruman Amant NEupane   25th Nov 2014
नेपालि हिमाल मा जन्मिएकि लक्ष्मिको कथा लाई म्याक्कोरमिकले भिनेत शैलिमा ज्यादै उम्दा तरिकाबाट लेखेकि छन् । :) भिनेत मा 'द हाउस अफ म्याङगो स्ट्रिट' पछि यो काबिल लाग्यो ।

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |