Memoir (संस्मरण)

सम्झनामा प्युरी दोभान
अनि मोति भुजेल   24th Jan 2014   Memoir (संस्मरण)

सम्झनामा प्युरी दोभान


 

नयाँ बिरुवाले नयाँ संसार पुराना बुढा रुखहरुले जवानीको जोश र जवानहरुले म अरुभन्दा के कम भन्दै पालुवा हाल्दै गरेको पच्चिस हिउँद, बर्खा र वसन्त अगाडि प्यूरी दोभान । दशैं, तिहारमा जम्मा गरेको ४०,५० ...

View more »
Rated 2.6/5 (From 634 user)
0 comments   Like ( 0)   2924 reads      

सम्झनामा प्युरी दोभान
मोती भुजेल , पोखरा   28th Jun 2013   Memoir (संस्मरण)

सम्झनामा प्युरी दोभान

 नयाँ बिरुवाले नयाँ संसार पुराना बुढा रुखहरुले जवानीको जोश र जवानहरुले म अरुभन्दा के कम भन्दै पालुवा हाल्दै गरेको पच्चिस हिउँद, बर्खा र वसन्त अगाडि प्यूरी दोभान । दशैं, तिहारमा जम्मा गरेको ४०,५० ...

View more »
Rated 2.73/5 (From 657 user)
0 comments   Like ( 1)   2677 reads      

;Demgfdf Ko'/L bf]efg
मोती भुजेल , पोखरा   28th Jun 2013   Memoir (संस्मरण)

;Demgfdf Ko'/L bf]efggofF la?jfn] gofF ;+;f/ k'/fgf a'9f ?vx?n] hjfgLsf] hf]z / hjfgx?n] d c?eGbf s] sd eGb} kfn'jf xfNb} u/]sf] klRr; lxpFb, avf{ / j;Gt cufl8 Ko"/L bf]efg . bz}+, ltxf/df hDdf u/]sf] $)÷%) ?k}ofFsf] …kmfpk"0f]{ d]nfÚ . clj/ lsGg] . b]p;L e}nf] / lzj/fqLdf w'lg hufpFbf hfg cGhfgdf s'g} ;+uL ;fyLx? ;Fu grfxFbf–grfxFb} klg ePsf] dg d'6fj Ps csf{;Fu b]vf–b]v x'Fbf p:n]–pNn], pNn]–p:n] klxnf] af]n] x'GYof] eGg] dgf]efjgfnfO{ la;]{/ b'j} xftdf clj/ lnP/ k5fl8af6 blNbg] / abnfdf csf]{n] klg nv6\b} clj/ blNbP kl5 z'? x'GYof] af]lnrfnL . o;/L Ps cfk;df ldn]/ %) k};fsf] ...

View more »
Rated 2.7/5 (From 668 user)
2 comments   Like ( 1)   2859 reads      

झापाका किस्साहरु
Sulav Dahal   5th Jun 2013   Memoir (संस्मरण)

म इन्जिनियरीङको एक सेमेष्टरको परिक्षा सकेर ‘एक्जाम प्रेसर’ रिलिज गर्ने बहानामा आफ्नो गाउँ, गर्मी ठाउँ सुरुंगा, झापातर्फ लाग्दिएँ । म मंसीर पहिलो साता घरबाट काठमाण्डौ हिँडेको मान्छे पुन वैशाख ११ गते घरै पुगेको थिएँ । पाँच ...

View more »
Rated 2.71/5 (From 656 user)
0 comments   Like ( 0)   5051 reads      

Other Categories
तिन घुम्ति तिन घुम्ति
Author :बि.पी कोईराला
Paper Back
घामकिरि घामकिरि
Author :Nayanraj Pandey
Publisher : Sangrila Books
Number of page : 299
Price : NRP 350
Paper Back
View more

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 29 2020 17:13 |