दशैंको मन्त्र

  0 comments   Like ( 0)   763 reads  
 

आयु द्रोण सुते, श्रीयम दशरथे, सत्रुक्षय राघवे ।
ऐश्वर्यम् नहुषे, गतिश्च पवने, मानश्च दुर्योधने ।।
दानम् सूर्योसुते, बलम हलधरे, सत्यम्च कुन्ती सुते ।
विज्ञानम् विदुरे भवन्तु भवतः कृतिश्च नारायाणे ।।

नेपाली भाबानुबाद: 'अस्वस्थामाको जस्तो आयु होस्, दशरथको जस्तो शत्रु पराजयको क्षमता होस्। नहुष राजाको जस्तो ऐश्वर्य, वायुको जस्तो गती, दुर्योधनको जस्तो मान, कर्ण जस्तो दानबीर, युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी, बिधुरको जस्तो ज्ञान, नारायणको जस्तो कीर्ति'

COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— July 10 2017 19:42 |